Sözleşmesi Fesih Edilen 4/C’liden Gelir Vergisi Kesilir mi?

Sözleşmesi Fesih Edilen 4/C’liden Gelir Vergisi Kesilir mi?

Adana Vergi Mahkemesinde görülen davada, sözleşmesi fesih edilen 4/C’liye ödenen iş sonu tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılması işlemini iptal ederek 4/C’li personel için olumlu bir karar verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Adana Bölge Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Kanunun 4/c bendi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken sözleşmesi yenilenmeyerek emekliye ayrılan davacı tarafından, is sonu tazminatı üzerinden alınan gelir vergisinin iadesi istemiyle yapılan düzeltme isteminin reddi üzerine şikayet yoluyla Maliye Bakanlığı’na yapılan başvurunun reddine ilişkin 16/12/2014 tarih ve 123676 sayılı işlemin; hukuka aykırı olduğu, is sonu tazminatının 4857 sayılı Is Kanununun 112. maddesi gereğince kıdem tazminatı niteliğinde olduğu, kıdem tazminatının ise 193 sayılı Gelir Vergi Kanununun 25. maddesi uyarınca gelir vergisinden muaf tutulduğu iddialarıyla iptali ile tahsil edilen tutarın dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesini istedi.

Özetle;

04/02/2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararın;

7.maddesinin 1.fıkrasında “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (C) Fıkrasına göre yapılan çalışmaların toplam süresi üzerinden hesaplanarak bu maddedeki esaslara göre is sonu tazminatı ödenir. Ücretli izin süreleri dahil en az 12 ay fiilen çalışan geçici personelden;

a) Sosyal Güvenlik Kurumunca kendilerine yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,
b) ilgilinin ölümü,
c) ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi, hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, çalışılan her bir yıl için, ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt aylık ücret tutarında is sonu tazminatı ödenir.
12 aydan artan süreler için 12 ay için hesaplanan miktardan artan süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır…”

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin 1. fıkrasının 7. bendi uyarınca gelir vergisinden müstesna tutulması gerektiği halde, davacıya ödenen is sonu tazminatından yapılan gelir vergisi kesintisinde yasal isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle;

Davanın kabulüne, dava konusu işlemin iptali ile 4.906,37-TL tutarındaki gelir vergisinin dava tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davacıya iadesine, aşağıda dökümü yapılan 76,80 TL yargılama gideri ile davacı vekili lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen 750,00-TL’nin davalı idarece davacıya ödenmesine karar verildi.

Kaynak: http://www.mymemur.com.tr/sozlesmesi-fesih-edilen-4cliden-gelir-vergisi-kesilir-mi-7401h.htm

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir